Начало

Проектът „Пътят на виното”е финансиран в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 година, Приоритетна ос № 3 „Икономическо и социално развитие”, Ключова сфера на интервенция 3.1 „Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района”. Период на изпълнение април 2011 – ноември 2012 г.

Обща цел: устойчиво икономическо развитие на региона Долж, Олт, Мехединци, Белоградчик, Монтана и Плевен, чрез идентифицирането и представянето на възможностите в областта на лозарството и съпътстващите услуги.

Специфична цел 1: Идентифицирането и представянето на възможностите в областта на лозарството и съпътстващите услуги в трансграничния регион Долж, Олт, Мехединци, Белоградчик, Монтана и Плевен, чрез специфични мерки и средства.

Специфична цел 2:  Разработването на пилотен проект в областта на лозарството, с цел да стане пример за добра практика за развитие на лозарската промишленост от трансграничния регион на България и Румъния .

Целева група към която са насочени дейностите на проекта:

  • МСП-я и частни производители от лозаро-винарската промишленост в трансграничния регион
  • МСП-я от съпътстващите услуги към лозарската промишленост от трансграничния регион
  • Местната и регионална власт от трансграничния регион
  • Населението на областите Долж, Олт и Мехединци в Румъния и Белоградчик, Монтана и Плевен в България
Изпълнението на проекта си поставя за цел:
  • Да стимулира сътрудничеството сред бизнеса и научните среди, посредством обща виртуална и физическа инфраструктура
  • Румънските и български бизнесмени и предприемачи да имат достъп до услуги и консултации в областта на лозаро-винарството
  • Да доведе до резултати при остойностяването на лозаро-винарския потенциал на трансграничния регион.
  • Научно управление на лозаро-винарския потенциал.
  • Чрез съвместни дейности (семинари, работни ателиета, регионални конференции, икономически мисии, изложби) да улесни развитието на връзките за сътрудничество между МСП-я от региона.
  • Чрез сътрудничество да допринесем за нарастването на конкурентоспособността на региона  и за създаването на регионални лозаро-винарски брандове
 
 
  Влез  
 

 
  Интерактивна карта  
   
Гости: 11065
 
 
© Всички права запазени 2012 - ARoTT
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейската съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.